fbpx

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(Online és nyomtatott média)

 

 1. A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) az
 • MTT Media Korlátolt Felelősségű Társaság („MTT Media Kft.”)
  Székhely: 2040 Budaörs Baross utca 165.
  Cégjegyzékszám: 13-09-166814
  Adószám: 24753283-2-13
  Ügyvezető: Szirmai András

által nyújtott, jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatás(ok) igénybevétele céljából létrejött szerződések feltételeire irányadók és alkalmazandók, amelyet az MTT Media Kft. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:77§ (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban és céllal határozott meg.

Az MTT Media semmilyen, az általa nyújtott szolgáltatás, illetve végzett tevékenységre esetlegesen vonatkozó magatartási kódexnek nem veti magát alá.

Az MTT Media Kft. által nyújtott szolgáltatások vonatkozásában, az MTT Media Kft. és a szolgáltatást igénybe vevő megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”) között az MTT Media Kft. által kibocsátott és felek által megfelelően kitöltött ’Hirdetés Megrendelés’ (a továbbiakban: „Megrendelés”) mindkét fél által történő aláírásával vállalkozási szerződés jön létre.

 1. Az MTT Media Kft. vállalja, hogy a Megrendelésben és a hozzá csatolt mellékletekben rögzített hirdetést a Megrendelésben meghatározott, MTT Media Kft-által vagy közreműködésével kiadott kiadványokban és online felületeken, a Megrendelő által a kéziratlapon, vagy az ügyfélkapun megadott nem jogsértő tartalommal, az MTT Media Kft. szerkesztési szabványai szerint megjelenteti.

Amennyiben a Megrendelő által megadott tartalom bármely vonatkozó jogszabállyal, vagy egyéb normatív előírással ütközne, az MTT Media Kft. jogosult bármely további jogkövetkezmény nélkül a szerződés teljesítését és a megjelentetésre vonatkozó kötelezettségét egyoldalú jognyilatkozattal megtagadni. Különösen, de erre nem korlátozva a jog-, illetve szabályellenes körbe tartoznak a jogszabályok és egyéb normatív előírások által tiltott, illetve általános értelemben véve nem helyénvaló tartalmak (pl. gyűlöletet szító, erőszakra buzdító, vagy zaklató tartalom, illetve a feltételezhetően általánosan elfogadott értékrend alapján megbotránkozást, vagy undort keltő tartalom, stb.). Ugyancsak a nem megengedett tartalom kategóriájába tartoznak az egyértelműsíthetően félrevezető tartalmak, valamint azon tartalmak, amelyek megjelentetését jogszabály korlátozza, illetve előzetes feltételhez köti (pl. felnőtt korúaknak szánt tartalom), a korlátozás erejéig, illetve az előzetes feltétel bekövetkezéséig.

 1. MTT Media Kft által, vagy közreműködésével kiadott kiadványnak minősülnek Arany Oldalak, Telefonkönyv és Városom különböző sorozatai. Az MTT Media Kft. online felületeinek minősül- nek aranyoldalak.hu; telefonkönyv.hu és városom.hu weboldalak.

3.1.      Online felületek kiemelt hirdetési szolgáltatásai:

 • Országos vagy térségi top-rank szolgáltatás: grafikai tervezés, szerkesztés, tárolás a Szolgáltató szerverén, a találati listán kiemelt megjelenés biztosítása meghatározott területen belül.
 • Banner hirdetés: grafikai tervezés, szerkesztés, tárolás a Szolgáltató szerverén, megjelenés a választott online portálon.

3.2.      Az MTT Media Kft. fenntartja a jogot arra, hogy a Telefonkönyv, az Arany Oldalak és a Városom szerkesztési szabványait és a Megrendelésben nem rögzített adattartalmát saját maga határozza meg.

 1. A Megrendelő által nyújtott információ- és adatszolgáltatás (2. pont) alatt a Felek a következő- ket értik:

4.1.      A Megrendelő a Megrendelés aláírásával egyidejűleg az MTT Media Kft. rendelkezésére bocsátja (kéziratlapon, vagy elektronikus úton: az ügyfélkapun, vagy ugyfelszolgalat@mtt.hu e-mail címre megküldve) a megrendelt hirdetések megszerkesztéséhez szükséges összes adatot, grafikát.

4.2.      Az MTT Media Kft. a megszerkesztett, nyomtatásban megjelenő hirdetésről korrektúra- levonatot küld a Megrendelőnek, amit a Megrendelő az azon megjelölt határidőn belül, a szükséges módosítások rávezetése után, aláírva – a Megrendelő által bizonyítható módon (fax, ajánlott levél, e-mail: a 4.1. pontban említett e-mail címre, mint az MTT Media Kft. hivatalos e-mail címére) – eljuttat az MTT Media Kft-hez. Amennyiben a korrektúra- levonat bármely okból a határidőn belül nem, vagy bármely okból nem az MTT Media Kft. által megküldött levonaton megjelölt határidőben érkezik meg az MTT Media Kft-hez, abban az esetben a Felek az eredeti, MTT Media Kft. által Megrendelő részére megküldött korrektúralevonatot tekintik elfogadottnak.

4.3.      Megrendelő a Megrendelésben feltüntetett bármely adatának változásáról, annak bekövetkezésétől számított 8 (nyolc) napon belül írásban, igazolható módon (ajánlott levélben, vagy elektronikus úton, a 4.1. pontban meghatározott e-mail címen) értesíti az MTT Media Kft-t. A késedelmes adatközlésből eredő bármely következményért (pl. nem hatályos adatokkal történő megjelenés) Felek az MTT Media Kft. felelősségét kizárják.

 1. A Megrendelő által nyújtott információk és/vagy adatszolgáltatás bármely hiányosságából eredő hibákért az MTT Media Kft. felelősségét Felek kizárják.
 2. A hirdetések tartalmáért a Megrendelő tartozik felelősséggel. Ennek megfelelően a Megrendelő a hirdetéshez olyan tartalmat, adatot és grafikát ad át (a szükséges hivatkozásokkal együtt) az MTT Media Kft-nek, amelyek megfelelnek a kapcsolódó szerzői jogi-, adatvédelmi, versenyjogi és egyéb jogszabályoknak, hatósági-, vagy bírósági határozatnak, vagy bármely egyéb vonatkozó normatív előírásnak, a 2. pontban foglaltakkal összhangban.

Az MTT Media Kft. egyoldalúan jogosult a hirdetések jogsértő vagy általános erkölcsi normákba ütköző tartalmának törlésére. Az MTT Media Kft. ezen jogosultsága nem jelenti az adatok vagy egyéb tartalmi és formai elemek ellenőrzési kötelezettségét, sem a kapcsolódó felelősség átvállalását. Az esetleges jogsértő, Megrendelő által szolgáltatott tartalom megjelenéséből eredő bármely hátrányos jogkövetkezményéért Megrendelő tartozik helytállni, illetve köteles az MTT Media Kft.-t mentesíteni.

 1. A hirdetések adott kiadványban vagy felületen történő megjelenési helyére vonatkozó meg- rendelői kikötések feltételesek, ideértve a korábbi nyomtatott kiadványokban elfoglalt pozíciót is, amennyiben a hirdetés helye a mindenkori tördelési lehetőségektől függ. A hirdetés helyének ilyen módosítása nem érinti a Megrendelés érvényességét és nem keletkeztet a Megrendelő számára az MTT Media Kft.-vel szemben semmilyen igényt. Az MTT Media Kft. elállhat a szerződés teljesítésétől, ha a hirdetés tartalma vagy formája a mindenkor irányadó kötelező előírásokba ütközik. Az MTT Media Kft. jogosult a hirdetés szövegterjedelmét, az érthetőség és a reklámérték megőrzése mellett, a megjelentethetőség érdekében, általánosan ismert és elfogadott rövidítésekkel optimalizálni. A könyv két részből áll: az Aranyoldalak rész színesben jelenik meg a telefonkönyvi rész pedig fekete- fehér formátumban.
 2. Az MTT Media Kft. a Megrendelés elfogadásakor nem vállal kizárólagosságot a Megrendelő felé, és igény esetén a Megrendelő versenytársának hirdetését is jogosult a Megrendelő értesítése, illetve bármely kompenzálása nélkül megjelentetni.
 3. Amennyiben egy hirdetés tartalmazza a távközlési előfizető alapadatait, úgy az előfizetői alapadat nem jelenik meg külön a nyomtatott kiadványban.
 4. Az alapadatok apró betűs megjelentetése nem része a hirdetés közzétételére vonatkozó szerződésnek. Az alapadatok hiánya vagy hibája nem érinti a Megrendelő díjfizetési kötelezettségét.
 5. A nyomtatott kiadványok évente egyszer jelennek meg. Az egyes kiadások megjelenésének pontos időpontja a terjesztés és egyéb technikai feltételek függvényében változhat. Ha egy adott kiadvány bármely oknál fogva nem jelenik meg, vagy az a megrendelt hirdetést nem tartalmazza, az MTT Media Kft. kártérítési felelőssége kizárásával vállalja, hogy a következő hasonló kiadványban további díj megfizetése nélkül megjelenteti a hirdetést, vagy a Megrendelő által az MTT Media Kft.-nek megfizetett ellenértéket visszatéríti a Megrendelőnek, a Megrendelő írásban, a következő kiadvány megjelenésének időpontját, illetve az előkészítés időtartamát figyelembe véve megfelelő időben közölt választása szerint. A Megrendelő erre irányuló értesítésének elmaradása, vagy megkésetten történő közlése esetén a Felek akként tekintik, hogy az MTT Media Kft. jogosult és köteles a következő hasonló kiadványban a hirdetés megjelentetésére, bármely további kártérítési kötelezettség, vagy egyéb megtérítési kötelezettség nélkül.
 6. A Megrendelő a megrendelt szolgáltatás díját a szolgáltatásnyújtás megkezdését követően az MTT Media Kft. által kibocsátott díjbekérő levél/előlegszámla ellenében és/vagy a szolgáltatás teljesítését követően kibocsátott számla ellenében fizeti meg. A Megrendelő általi fizetés bármely okból történő késedelme esetén az MTT Media Kft. – amennyiben erre technikai lehetőség nyílik – jogosult egyoldalúan a Megrendelés teljesítését felfüggeszteni, illetve megtagadni.
 7. Ha a Megrendelő a megjelent hirdetésben az elfogadottnak tekintett korrektúralevonatban szereplő hirdetés tartalmához képest eltérést észlel, az eltérés pontos megjelölésével köteles e tényről haladéktalanul írásos formában az MTT Media Kft-t tájékoztatni.

13.1.    Amennyiben a Megrendelő által észlelt hiba az MTT Media Kft. érdekkörén kívül eső okra vezethető vissza, illetve az MTT Media Kft.-nek nem felróható, Felek az MTT Media Kft. felelősségét (ideértve a Megrendelő által megfizetett díj visszatérítését is) kizárják. Ha egy hirdetés nyomtatott kiadványban az MTT Media Kft. érdekkörében felmerülő okból hibásan jelenik meg, az MTT Media Kft. a Megrendelés Megrendelő által megfizetett ellenértékének hibaarányos részét a Megrendelőnek visszatéríti, vagy egyéb, a Felek közötti megegyezésen alapuló ellentételezéssel él, amely azonban nem haladhatja meg a tárgyi Megrendelés Megrendelő által már megfizetett díjösszegének mértékét. A visszatérítésre vonatkozó igény bejelentésének határideje a hirdetés megjelenésétől számított 60 (hatvan) nap, amely határidő jogvesztő, azaz ezen határidőn túl a Megrendelő ilyen igény érvényesítésére nem jogosult. A visszatérítésre vonatkozó igényt az MTT Media Kft. csak közvetlenül a Megrendelőtől, írásban fogad el. A visszatérítésen vagy ellentételezésen felül az MTT Media Kft-nek egyéb megtérítési, illetve bármely egyéb kötelezettsége nincs. A Megrendelő elfogadja, hogy az MTT Media Kft. az esetleges, érdekkörében felmerült okra visszavezethető hibából fakadó díj visszafizetési felelősségének mértéke nem haladhatja meg a Megrendelő által ténylegesen a tárgyi Megrendelés kapcsán már megfizetett vállalkozói díj mértékét. A Megrendelő bármely további kártérítési-, illetve egyéb megtérítési igényéről az MTT Media Kft.-vel szemben lemond.

13.2.    A szolgáltatásnyújtás teljesítésével összefüggésben nem tekinthető hibának a nyomdatechnikai okokra visszavezethető színárnyalati- és raszter eltérés, valamint az interneten technikai okok miatt észlelhető szín- és hangtónus eltérés.

13.3.    Egy adott hirdetésben előforduló hiba bejelentése, elismerése, javítása vagy az ezek okán fennálló viták nem érintik a Megrendelő más hirdetése, illetve Megrendelése után fennálló fizetési kötelezettségét. Bármely hiba kapcsán a jelen ÁSZF szerint megalapozottan felmerült megtérítési igény vonatkozásában a hibával nem érintett (további) Megrendelések kapcsán járó, vállalkozói díjba Megrendelő által történő beszámítás jogát Felek kizárják.

 1. A Megrendelő a nyomtatott kiadványokra vonatkozó Megrendelését a kiadványok megjelenését megelőzően, kizárólag írásban jogosult visszavonni. Ebben az esetben – a visszavonás időpontjától függően – bánatpénz jogcímén az alábbi összeget köteles fizetni az MTT Media Kft-nek (a Megrendelés teljes bruttó ellenértékének %-ában): a Megrendelés Megrendelő általi aláírásától / Megrendelés keltétől számított

14.1. 14 (tizennégy) napon belül: 25%

14.2. 14. (tizennegyedik) napon túl, de még a nyomdába adás előtti 14. (tizennegyedik) napig: 50%

14.3. a nyomdába adás előtti 14. (tizennegyedik) napon belül és ezt követően: 100%

A hirdetés megjelenését követően a Megrendelő bármely kiadvány esetében a Megrendelés teljes ellenértékét köteles megfizetni az MTT Media Kft-nek.

 1. Amennyiben a Megrendelőnek bármilyen okból fizetési hátraléka keletkezik az MTT Media Kft. felé, az MTT Media Kft. a Megrendelés teljesítését a fizetési késedelem időtartamára felfüggesztheti, illetve amennyiben az általa a Megrendelőnek megküldött fizetési felszólításban meghatározott póthatáridő eredménytelenül telik el, a szerződést azonnali hatállyal megszüntetheti. E körülmény nem érinti az MTT Media Kft. által már teljesített szolgáltatásnyújtás után járó díjazásra vonatkozó követelés fennállását. Amennyiben a teljesítés jelen pont szerint történő felfüggesztéséből adódóan a (szerződésben rögzített) határidőben történő megjelentetés esetlegesen akadályba ütközik, illetve meghiúsul, Felek az MTT Media Kft. felelősségét e körben kizárják.
 2. A Megrendelés ellenértékét a Megrendelő az előlegbekérő levélen feltüntetett fizetési határidőig köteles megfizetni az MTT Media Kft-nek. A befizetett előlegről az MTT Media Kft. a hatályos jogszabályoknak megfelelő előlegszámlát állít ki.
 3. Az MTT Media Kft., a hirdetés megjelenését követően végszámlát bocsát ki, melyben a Megrendelő által befizetett részszámla (előleg) összeg beszámításra kerül. A végszámla tartalmazza a hirdetés nyomtatott és online megjelenését.
 4. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni.
 5. Az MTT Media Kft. jogosult a Megrendelő felé a szolgáltatásaira vonatkozó további ajánlatát, illetve szolgáltatásait távközlési és online eszközök útján (fax, e-mail, telefon, web stb.) is megtenni.
 6. A Felek a jelen vállalkozási szerződésből eredő jogvita esetén kikötik a Budapest II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.
 7. Megrendelő a Megrendelés aláírásával nyilatkozik, hogy az MTT Media Kft. weboldalán (www.mtt.hu) közzétett Adatkezelési Szabályzatot elolvasta, megértette és elfogadta. Az adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelés módjához hozzájárul.
 8. A Megrendelő a Megrendelés aláírásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt tartalom megismerését az MTT Media Kft. számára a szerződéskötést megelőzően lehetővé tette, egyúttal nyilatkozik, hogy az ÁSZF-ben foglaltakat elfogadja. Megrendelő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a jelen szerződési feltételek az MTT Media Kft. Általános Szerződési Feltételeinek minősülnek, amelyet az MTT Media Kft. a jelen ÁSZF 1. pontjában említettek szerint határozott meg.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 (Egyéb online termékek)

 

 1. A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) az
 • MTT Media Korlátolt Felelősségű Társaság („MTT Media Kft.”)
  Székhely: 2040 Budaörs Baross utca 165.
  Cégjegyzékszám: 13-09-166814
  Adószám: 24753283-2-13
  Ügyvezető: Szirmai András

által nyújtott, jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatás(ok) igénybevétele céljából létrejött szerződések feltételeire irányadók és alkalmazandók, amelyet az MTT Media Kft. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:77§ (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban és céllal határozott meg.

Az MTT Media semmilyen, az általa nyújtott szolgáltatás, illetve végzett tevékenységre esetlegesen vonatkozó magatartási kódexnek nem veti magát alá.

Az MTT Media Kft. által nyújtott szolgáltatások vonatkozásában, az MTT Media Kft. és a szolgáltatást igénybe vevő megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”) között az MTT Media Kft. által kibocsátott és felek által megfelelően kitöltött ’On-line Megrendelés weboldal és egyéb szolgáltatások’ (a továbbiakban: „Megrendelés”) mindkét fél által történő aláírásával vállalkozási szerződés jön létre – amennyiben a Felek a Megrendelésben kifejezetten, írásban nem állapodnak 24 (huszonnégy), vagy 36 (harminchat) hónapos időtartamú szerződés létrehozásában – határozott, 12 (tizenkettő) hónapos időtartamra.

 1. Az MTT Media Kft. által a Megrendelés alapján nyújtott szolgáltatások:

2.1. Weboldal készítés

 • Arany Oldalam webdesign: Önálló URL címen elérhető, kapcsolatfelvételre optimalizált weboldal, amely tartalmazza a grafikai tervezést, maximum 4 aloldal létrehozását:

bemutatkozás / főoldal, galéria, kapcsolat és termékek / szolgáltatások.

 • E-Card weboldal szolgáltatás: weboldalként, vagy digitális névjegykártyaként használható weboldal szolgáltatás

főoldal / bemutatkozás / szolgáltatások / galéria / térképes elérhetőség / levélküldési lehetőség.

Az E-Card (on-line névjegy) szolgáltatás ingyenes és díjköteles (prémium) változatban érhető el, amely szolgáltatások az alábbi főbb tartalmi elemekkel és tulajdonságokkal rendelkeznek:

a/ Ingyenes E-Card: díjmentes regisztrációt követően az ügyfélre vonatkozó alábbi kategóriák kerülnek térítésmentesen megjelenítésre:

 • főoldal
 • bemutatkozás
 • QR-kód

Az ingyenes E-Card szolgáltatás nem tartalmazza a díjköteles (prémium) E-Card szolgáltatás igénybevétele esetén, a b/ pontban feltüntetett kategóriákat.

Az ingyenes E-Card szolgáltatás igénybe vevője a regisztrációval tudomásul veszi és elfogadja, hogy az általa feltöltött adatok megjelenítése mellett, az ingyenes E-Card főoldalon, az ingyenes E-Card szolgáltatás igénybevétele céljából regisztrált megrendelővel (legfeljebb vármegye kiterjedtséget tekintve) azonos földrajzi elhelyezkedésű egyéb, díjköteles (prémium) E-Card szolgáltatást igénybe vevő üzleti szereplők adatait, erre irányuló külön tájékoztatás nélkül, az MTT Media Kft. egyoldalú döntése szerint jogosult megjeleníteni.

b/ Díjköteles (prémium) E-Card: díjmentes regisztrációt követően az ügyfélre vonatkozó alábbi kategóriák kerülnek díjazás ellenében megjelenítésre:

 • főoldal
 • bemutatkozás
 • QR-kód
 • szolgáltatások
 • térképi megjelenítés
 • nyitvatartási idő
 • letöltés
 • levélküldés
 • galéria

A díjköteles E-Card szolgáltatás igénybe vevői a regisztrációval tudomásul veszik és elfogadják, hogy az általuk feltöltött adatok, az ingyenes E-Card szolgáltatás igénybevétele céljából regisztráltak részére, az MTT Media Kft. által kialakított ingyenes E-Card főoldalakon, legfeljebb vármegye kiterjedtséget tekintve azonos földrajzi elhelyezkedésű megrendelők vonatkozásában, erre irányuló külön tájékoztatás nélkül, az MTT Media Kft. által megjelenítésre kerülhetnek.

 • Egyedi honlap és weboldal fejlesztés: A webfejlesztési kéziratlapon meghatározott paraméterekkel történő weboldal fejlesztés.

2.2. SEO – professzionális optimalizálás

Az ügyfél kereső oldalakon történő megjelenésének optimalizálásának támogatása a szolgáltató által, weboldalának jobb megtalálhatósága érdekében.

2.3. Google tanácsadás

A Google rendszerének (Google Analytics, Search Console, TagManager, AdWords) használatával kapcsolatos tanácsadás. A Google AdWords hirdetési költségeit a Megrendelő közvetlenül a Google Ireland Limited (Dublin 4, Barrow Street Gordon House, Írország, adószám: IE6388047V) felé fizeti. A Megrendelő és a Google Ireland Limited közötti megállapodás feltételeit a Google Ireland üzleti szabályzata tartalmazza. Az MTT Media Kft. semmilyen felelősséget nem vállal a szaktanácsadáson kívül.

2.4. Facebook tanácsadás

A Facebook rendszerének használatával kapcsolatos tanácsadás. A Facebook hirdetési költségeit a Megrendelő közvetlenül a Facebook Ireland Limited (Dublin 2, Grand Canal Harbour, Grand Canal Square 4, Írország, adószám: IE9692928F) felé fizeti. A Megrendelő és a Facebook Ireland Limited közötti megállapodás feltételeit a Facebook Ireland üzleti szabályzata tartalmazza. Az MTT Media Kft. semmilyen felelősséget nem vállal a szaktanácsadáson kívül.

2.5. Arany Oldalak Extra (YEXT), vagy más néven Aranyoldalak Univerzum

Yext.com adatszinkronizációs szoftverhez biztosított hozzáférés. A szolgáltatás igénybevételével a Megrendelő elfogadja a szoftver http://yext.com/ oldalon található felhasználási feltételeit. 30 on-line felületen történő egyidejű tartalom megjelenítés (egyebek mellett: Instagram, Facebook és Google my Business /GMB/, aranyoldalak.hu)

2.6.      Multibox

MULTIBOX csomagok

1. Alapcsomag
Az Alapcsomag részét képezi

 • az AranyOldalak Univerzum szolgáltatás, amely alkalmazással a Megrendelő 31 portálon irányíthatja cége, vállalkozása információit, valamint a szolgáltatás által konkrét marketing információkhoz (látogatásszám, vélemények, stb.) juthat, amelynek keretében
  • valós idejű frissítés történik 31 webhelyen (elérhetőségek, fotó, logó, kulcsszavak stb.)
  • az adatok folyamatos karbantartása történik
  • vélemények olvasása, válaszolása zajlik
  • navigációs rendszerek kerülnek megjelenítésre
  • akciók, ajánlatok megjelenítése történik
  • Facebook, Google Cégem, Nyitva.hu, Cylex Tudakozó, Trip Advisor, Foursquare irányítására nyílik lehetőség;
 • egy Youtube üzleti video elkészítése, amely a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott szöveges és képi anyagokból kerül összeállításra;
 • egy minimum 1000, maximum 1600 karakterből álló SEO optimalizált üzleti tartalom összeállítása. A Megrendelő meghatározhat maximum 10,-db olyan kulcsszót, amely beépítésre kerül az üzleti tartalomba, vagy a weboldalán található tartalom alapján kerülnek a kulcsszavak kiválasztásra. Weboldal hiányában a Megrendelő nyilvános cégadatbázisban szereplő tevékenységi körei alapján kerülnek a kulcsszavak meghatározásra.
 • Térségi Toprank megjelenés az aranyoldalak.hu portálon
 • Google MyBusiness fiók kezelése
 • Üzleti Facebook profil kezelése

2. Optimum csomag
Az Optimum csomag részét képezi

 • Az Alapcsomagban szereplő valamennyi szolgáltatáselem;
 • E-Card digitális névjegykártya készítése.

3. Prémium csomag
A Prémium csomag részét képezi

 • Az Optimum csomagban szereplő valamennyi szolgáltatáselem;
 • Üzleti Instagram profil kezelése
 • évente 36,-db social media post készítése és megjelenítése Google MyBusiness, Facebook és Instagram felületeken;
 • banner kampány elkészítése és megjelenítése a www.aranyoldalak.hu oldalon;
 • a www.mtt.hu/blog oldalon egy 1000-1600 karakteres PR üzleti tartalom megjelenítése blog bejegyzés formájában
 • Google AdWords profil kialakítása és 1000 db megjelenés a Google kereső első oldalán

A 2.1.-2.6. pontokban említett szolgáltatások a továbbiakban együttesen: “Szolgáltatás

 1. A Megrendelő köteles a Szolgáltatás nyújtásának megkezdéséhez szükséges valamennyi adatot és egyéb anyagokat, weboldal- és egyéb hozzáférési adatokat, jogosultságokat nyomtatott vagy elektronikus formában a Megrendelés MTT Media Kft általi elfogadásának (a vállalkozási szerződés létrejöttének) napjától számított 5 (öt) munkanapon belül az MTT Media Kft. rendelkezésére bocsátani. A Szolgáltatás nyújtásához szükséges adatok, anyagok illetve jogosultságok Megrendelő által történő biztosításával a Megrendelő teljeskörű felelősséget vállal azért, hogy ezen anyagok, adatok, illetve jogosultságok MTT Media Kft. részére a Szolgáltatás nyújtása céljából történő átadása, illetve az MTT Media Kft. által e célból történő felhasználása harmadik személy jogait nem sértik és az semmilyen jogszabályba és/vagy hatósági, bírósági határozatba nem ütközik, illetve egyéb normatív előírással, szerződéssel, illetve bármely kötelezettségvállalással nem ellentétes. E szavatosság megsértéséből eredő bármely hátrányos jogkövetkezmény vonatkozásában Felek az MTT Media Kft. felelősségét kizárják, illetve Megrendelő az MTT Media Kft. erre irányuló felhívása alapján haladéktalanul köteles az MTT Media Kft.-t teljeskörűen mentesíteni. Az MTT Media Kft. vállalja, hogy az adatok maradéktalan átvételétől számítva 2 (kettő) munkanapon belül megkezdi a megrendelt Szolgáltatás nyújtásához szükséges iintézkedéseket.
 2. Az MTT Media Kft. vállalja, hogy a Szolgáltatásnyújtás zavartalansága érdekében minden, az adott helyzetben általában elvárhatót megtesz, és a saját rendszerében előálló esetleges hibákat a lehető legrövidebb időn belül kijavítja. A Megrendelő tudomásul veszi ugyanakkor, hogy az internetes szolgáltatás szünet- és hibamentessége nem garantálható, tekintettel arra, hogy technikai hibák és elektronikus zavarok más szolgáltatók rendszerein keresztül is akadályozhatják a működtetést, amelyre is tekintettel Felek az MTT Media Kft. felelősségét e körben kizárják.

A Szolgáltatás kapcsán a Megrendelő szorosan együttműködni tartozik az MTT Media Kft-vel és köteles az általa felismerhető, illetve észlelt hibákat, zavarokat az MTT Media Kft. részére haladéktalanul, írásban közölni.

 1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben az igénybe vett Szolgáltatások grafikai tervezését, kialakítását vagy kivitelezését az MTT Media Kft. végzi el, úgy az ezzel kapcsolatos valamennyi szerzői jog az MTT Media Kft.-t illeti meg. A szerzői vagyoni jogok a Megrendelőre külön megállapodás alapján ruházhatók át.
 2. Megrendelő a Megrendelésben feltüntetett bármely adatának változásáról, annak bekövetkezésétől számított 5 (öt) munkanapon belül írásban, igazolható módon (ajánlott levélben, vagy elektronikus úton, a 4.1. pontban meghatározott e-mail címen) értesíti az MTT Media Kft-t. A késedelmes adatközlésből eredő bármely következményért Felek az MTT Media Kft. felelősségét kizárják.
 3. A Megrendelő által nyújtott információk és/vagy adatszolgáltatás bármely hiányosságából, nem megfelelő tartalmából eredő jogkövetkezményekért az MTT Media Kft. felelősségét Felek kizárják.
 4. A weboldalakon közzétett, a Megrendelő által szolgáltatott adatokért tartalmáért a Megrendelő tartozik felelősséggel. Megrendelő csak olyan adatokat, olyan tartalommal és hivatkozásokkal helyezhet el a honlapon, melyek megfelelnek a kapcsolódó szerzői, adatvédelmi, versenyjogi és egyéb jogszabályoknak, illetve vonatkozó hazai és – közvetlen hatállyal bíró EU-s normatív előírásnak. E körben a Felek bármely jog-, illetve szabály megsértéséért az MTT Media Kft. felelősségét kizárják, illetve Megrendelő köteles az MTT Media Kft.-t e körben teljeskörűen mentesíteni.

Az MTT Media Kft. egyoldalúan jogosult minden olyan adat, illetve tartalom törlésére, amely jogsértő vagy általános erkölcsi normákba ütköző, amely esetben az MTT Media Kft. jogosult bármely további jogkövetkezmény nélkül a szerződés teljesítését és a Szolgáltatás nyújtását megtagadni. Az MTT Media Kft. ezen jogosultsága nem jelenti az adatok vagy egyéb tartalmi és formai elemek ellenőrzési kötelezettségét, sem a kapcsolódó felelősség átvállalását. Az esetleges jogsértő, Megrendelő által szolgáltatott tartalom megjelenéséből eredő bármely hátrányos jogkövetkezményéért Megrendelő tartozik helytállni, illetve köteles az MTT Media Kft.-t teljeskörűen mentesíteni.

 1. A Szolgáltatással kapcsolatos esetleges reklamációt a Megrendelőnek haladéktalanul írásban (az MTT Media Kft. ugyfelszolgalat@mtt.hu e-mail címre történő elektronikus levél megküldésével) be kell jelenteni az MTT Media Kft.-nek.

A Megrendelő által igényelt szín- és/vagy hangtónustól az MTT Media Kft. által létrehozott szín- és/vagy hangtónus technikai lehetőségek miatt eltérhet, ami azonban nem érinti a Szolgáltatás díját. Szolgáltatás teljesítése során jelentkező, az MTT Media Kft.-nek felróható okból felmerült hibák esetén Megrendelő árengedményre vagy kártérítésre, illetve bármely egyéb kompenzációra, illetve cserére nem, csak a hiba kijavítására tarthat igényt.

A Szolgálatásokkal kapcsolatosan indokoltan szükségessé vált módosításokat és a felmerült hibák javítását az MTT Media Kft. a szükséges adatok teljeskörű közlésétől számított 5 (öt) munkanapon belül elvégzi.

 1. Amennyiben jogszabály a 9. pont 2. bekezdésében foglaltak alkalmazását nem tenné lehetővé, az MTT Media Kft. az esetleges, neki felróható okból eredő hibából fakadó díj visszatérítési kötelezettsége – a jogszabályban rögzített kivételekkel – nem haladhatja meg a Megrendelő által ténylegesen megfizetett vállalkozói díj mértékét. A Megrendelő bármely további kártérítési igényéről – kivéve azon eseteket, amikor ezt jogszabály kifejezetten kizárja – lemond.
 2. Megrendelő megrendelését kizárólag a Szolgáltatás nyújtásának megkezdését megelőzően, csak írásban vonhatja vissza (szerződéstől elállás), amely esetben a Megrendelésben meghatározott bruttó vállalkozói díj 100%-ának megfelelő összeget köteles bánatpénz jogcímén (Ptk. 6:213§) az MTT Media Kft.-nek fizetni.
 3. A Megrendelés ellenértékét a Megrendelő az MTT Media Kft. által a Megrendelés alapján létrehozott üzleti tartalom létrehozását követően kibocsátott számlája ellenében, 8 (nyolc) napos fizetési határidővel köteles megfizetni az MTT Media Kft-nek. A számla kibocsátása a Megrendelő részéről teljesítésigazolást nem igényel.

Amennyiben a Megrendelő az esedékessé vált fizetési kötelezettségét elmulasztja maradéktalanul teljesíteni és e kötelezettségének az MTT Media Kft. erre irányuló fizetési felszólításában foglaltak szerint sem tesz eleget, az MTT Media Kft. jogosult a hozzáférést egyoldalúan, külön jognyilatkozat, vagy egyéb további tájékoztatás nélkül korlátozni, illetve felfüggeszteni.

Amennyiben a Megrendelőnek bármilyen okból bármely megrendelt termékkel, illetve igénybe vett Szolgáltatással összefüggésben fizetési hátraléka áll fenn az MTT Media Kft. felé, az MTT Media Kft. a Megrendelés teljesítésétől bármikor, következmény nélkül elállhat, valamint az ezzel összefüggésben felmerült kárai és költségei megtérítésére igényt tarthat.

 1. Az MTT Media Kft., a hirdetés megjelenését követően végszámlát bocsát ki, melyben a Megrendelő által befizetett részszámla (előleg) összeg beszámításra kerül.
 2. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni.
 3. Az MTT Media Kft. jogosult a Megrendelő felé a szolgáltatásaira vonatkozó további ajánlatát, illetve szolgáltatásait távközlési és online eszközök útján (fax, e-mail, telefon, web stb.) is megtenni.
 4. A Felek a jelen vállalkozási szerződésből eredő jogvita esetén kikötik a Budapest II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.
 5. Megrendelő a Megrendeléssel elismeri, hogy az MTT Media Kft. weboldalán (www.mtt.hu) közzétett Adatkezelési Szabályzatot elolvasta, megértette és elfogadta. Az adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelés módjához hozzájárul.
 6. A Megrendelő a Megrendeléssel elismeri, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt tartalom megismerését az MTT Media Kft. számára a szerződéskötést megelőzően lehetővé tette, egyúttal nyilatkozik, hogy az ÁSZF-ben foglaltakat elfogadja. Megrendelő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a jelen szerződési feltételek az MTT Media Kft. Általános Szerződési Feltételeinek minősülnek, amelyet az MTT Media Kft. a jelen ÁSZF 1. pontjában említettek szerint határozott meg.