A Megrendeléssel (a továbbiakban: Megrendelés) a Megrendelő megrendeli az MTT Media Kft.-től, hogy részére az általa rendelkezésre bocsátott adatok, alapján az alábbi termékek és szolgáltatásokat nyújtsa:
1.1. Weboldal készítés:

 • Arany Oldalam webdesign: Önálló URL címen elérhető, kapcsolatfelvételre optimalizált weboldal, amely tartalmazza a grafikai tervezést, maximum 4 aloldal létrehozását: bemutatkozás / főoldal, galéria, kapcsolat és termékek / szolgáltatások.
 • Városom webdesign: Önálló URL címen elérhető turisztikai célra optimalizált weboldal, amely tartalmazza a grafikai tervezést, maximum 3 aloldal létrehozását: bemutatkozás / főoldal, galéria, kapcsolat.
 • Egyedi honlap és weboldal fejlesztés: A webfejlesztési kéziratlapon meghatározott paraméterekkel történő weboldal fejlesztés.

1.2.      SEO – professzionális optimalizálás:

az ügyfél kereső oldalakon történő megjelenésének optimalizálásának támogatása a szolgáltató által,  weboldalának jobb megtalálhatósága érdekében.

1.3.      Google tanácsadás:

a Google rendszerének (Google Analytics, Search Console, TagManager, AdWords) használatával kapcsolatos tanácsadás. A Google AdWords hirdetési költségeit a Megrendelő közvetlenül a Google Ireland Limited (Dublin 4, Barrow Street Gordon House, Írország, adószám: IE6388047V) felé fizeti. A Megrendelő és a Google Ireland Limited közötti megállapodás feltételeit a Google Ireland üzleti szabályzata tartalmazza. Az MTT Media Kft. semmilyen felelősséget nem vállal a szaktanácsadáson kívül.

1.4.      Facebook tanácsadás:

a Facebook rendszerének használatával kapcsolatos tanácsadás. A Facebook hirdetési költségeit a Megrendelő közvetlenül a Facebook Ireland Limited (Dublin 2, Grand Canal Harbour, Grand Canal Square 4, Írország, adószám: IE9692928F) felé fizeti. A Megrendelő és a Facebook Ireland Limited közötti megállapodás feltételeit a Facebook Ireland üzleti szabályzata tartalmazza. Az MTT Media Kft. semmilyen felelősséget nem vállal a szaktanácsadáson kívül.

1.5.    Arany Oldalak Extra (YEXT):

Yext.com adatszinkronizációs szoftverhez biztosított hozzáférés. A szolgáltatás igénybevételével a Megrendelő elfogadja a szoftver http://yext.com/ oldalon található felhasználási feltételeit.

A fent említett szolgáltatások a továbbiakban együttesen: “Szolgáltatás

 1. A Megrendelő köteles a Szolgáltatás megkezdéséhez szükséges adatokat és egyéb anyagokat, weboldal- és egyéb hozzáférési adatokat, jogosultságokat nyomtatott vagy elektronikus formában a Megrendelés MTT Media Kft általi elfogadásának napjától számított 5 munkanapon belül (továbbiakban: Határidő) a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani. Az MTT Media Kft. vállalja, hogy az adatok maradéktalan átvételétől számítva 2 munkanapon belül megkezdi a megrendelt Szolgáltatást.
 2. A Megrendelő köteles a Megrendelésben feltüntetett adataiban (név, cím, telefonszámok, e-mail- és internet-cím, stb.) történt változásról az MTT Media Kft.-t a változás bekövetkezésétől számított 5 munkanapon belül írásban értesíteni. A Megrendelő felel a bejelentés elmulasztásából eredő esetleges károkért, illetve felmerült egyéb költségekért.

 

 1. A megrendelt termék létrehozását, illetve szolgáltatás teljesítését követően az MTT Media Kft. számlát bocsát ki, melyet a Megrendelő köteles 8 napon belül kifizetni.

 

 1. Az MTT vállalja, hogy a Szolgáltatás zavartalansága érdekében minden tőle elvárhatót megtesz, és a saját rendszerében előálló esetleges hibákat a lehető legrövidebb időn belül kijavítja. A Felek tudomásul veszik, hogy az internetes szolgáltatás szünet- és hibamentessége nem garantálható, tekintettel arra, hogy technikai hibák és elektronikus zavarok más szolgáltatók rendszerein keresztül is akadályozhatják a működtetést, amelyre is tekintettel Felek az MTT Media Kft. felelősségét e körben kizárják.

 

 1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben az igénybe vett Szolgáltatások grafikai tervezését, kialakítását vagy kivitelezését az MTT Media Kft. végzi el, úgy az ezzel kapcsolatos valamennyi szerzői jog az MTT Media Kft.-t illeti meg. A szerzői vagyoni jogok külön megállapodás alapján a Megrendelőre átruházhatóak.

 

 1. Amennyiben a Megrendelő az esedékessé vált fizetési kötelezettségét elmulasztja maradéktalanul teljesíteni és e kötelezettségének az MTT Media Kft. erre irányuló fizetési felszólítását követően sem tesz eleget, az MTT Media Kft. jogosult a hozzáférést egyoldalúan, külön jognyilatkozat, vagy egyéb további tájékoztatás nélkül korlátozni.

 

 1. Amennyiben a Megrendelőnek bármilyen okból bármely megrendelt termékkel, illetve szolgáltatással összefüggésben fizetési hátraléka áll fenn az MTT felé, az MTT Media Kft. a Megrendelés teljesítésétől bármikor, következmény nélkül elállhat, valamint az ezzel összefüggésben felmerült kárai és költségei megtérítésére igényt tarthat.

 

 1. A weboldalakon közzétett, a Megrendelő által szolgáltatott adatokért kizárólag a Megrendelő felelős. A Megrendelő csak olyan adatokat, olyan tartalommal és hivatkozásokkal jogosult a honlapon elhelyezni, melyek megfelelnek a kapcsolódó szerzői, adatvédelmi, versenyjogi és egyéb jogszabályoknak. E körben Felek az MTT Media Kft. felelősségét kizárják, illetve Megrendelő köteles az MTT Media Kft.-t e körben teljeskörűen mentesíteni.

 

 1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az MTT Media Kft. jogosult – külön erre irányuló felhívás nélkül is, egyoldalúan – minden olyan adat, illetve tartalom törlésére, amelynek közzététele bármely vonatkozó jogszabállyal, vagy egyéb előírással ütközne. Ez esetben az MTT Media Kft. jogosult bármely további jogkövetkezmény nélkül a szerződés teljesítését és a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó kötelezettségét megtagadni. Különösen, de erre nem korlátozva e körbe tartoznak a tiltott, illetve nem helyénvaló tartalmak (pl. gyűlöletet szító, erőszakra buzdító, vagy zaklató tartalom, illetve a valószínűsíthetően megbotránkozást vagy undort keltő tartalom), illetve az egyértelműsíthetően félrevezető tartalmak, valamint azon tartalmak, amelyek megjelentését jogszabály korlátozza, illetve előzetes feltételhez köti (pl. felnőtt korúaknak szánt tartalom), a korlátozás erejéig, illetve az előzetes feltétel bekövetkezéséig. Az MTT Media Kft. ezen jogosultsága nem jelenti az adatok vagy egyéb tartalmi és formai elemek ellenőrzési kötelezettségét, sem a kapcsolódó felelősség átvállalását. Az esetleges jogsértő, Megrendelő által szolgáltatott tartalom megjelenéséből eredő bármely hátrányos jogkövetkezményéért Megrendelő tartozik helytállni, illetve köteles az MTT Media Kft.-t mentesíteni.

 

 1. A Szolgáltatás kapcsán a Megrendelő szorosan együttműködni tartozik az MTT Media Kft-vel. Köteles az általa felismerhető és észlelt hibákat, zavarokat az MTT Media Kft. részére haladéktalanul, írásban közölni.

 

 1. Az esetleges reklamációt a Megrendelőnek haladéktalanul írásban be kell jelenteni a Szolgáltatónak.

12.1.A Megrendelő által igényelt szín- és/vagy hangtónustól a Szolgáltató által létrehozott szín- és/vagy hangtónus technikai lehetőségek miatt eltérhet, ami azonban nem érinti a Szolgáltatás díját.

12.2.A Szolgáltatás teljesítése során jelentkező a Megrendelő érdekkörében felmerült hibák esetén Megrendelő árengedményre nem, csak a hiba kijavítására tarthat igényt.

12.3. A módosításokat és a hibák javítását az MTT Media Kft. a szükséges adatok maradéktalan átvételétől számítva 5 munkanapon belül elvégzi.

12.4. A Megrendelő elfogadja, hogy az MTT Media Kft. az esetleges, saját érdekkörében felmerült okból eredő hibákból fakadó díj visszatérítési kötelezettsége – a jogszabályban rögzített kivételekkel – nem haladhatja meg a Megrendelő által ténylegesen megfizetett szolgáltatási díj mértékét. A Megrendelő bármely további kártérítési igényéről lemond.

 1. A Megrendelő a megrendelést kizárólag a Szolgáltatás megkezdését megelőzően, csak írásban vonhatja vissza (szerződéstől elállás), amely esetben a megrendelésben meghatározott vállalkozói díj 100%-ának megfelelő összeget köteles bánatpénz jogcímén az MTT Media Kft.-nek fizetni.
 2. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni.
 3. A Felek a jelen vállalkozási szerződésből eredő jogvita esetén kikötik a Budapest XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.
 4. Az MTT jogosult a Megrendelő felé a konkrét szolgáltatásaira vonatkozó további ajánlatát távközlési és online eszközök útján (fax, e-mail, telefon, web stb.) is megtenni.
 5. A Megrendelő aláírásával elismeri, hogy az MTT Media Kft. weboldalán (https://www.mtt.hu) közzétett adatvédelmi nyilatkozatot elolvasta, megértette és elfogadta. Az adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelés módjához hozzájárul.
 6. A jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat a Felek tudomásul veszik, és ezeket a Megrendelés aláírásával feltétel nélkül elismerik. Megrendelő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a jelen szerződési feltételek az MTT Media Kft. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) minősülnek, amelyet az MTT Media Kft. több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik Fél közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a Felek egyedileg nem tárgyaltak meg.